هسا

دِ پَئیزه کلاچ

تا تانی تِه ر ِ

بولبولی بخان

 

واگردان فارسی :

 

هم اکنون

دیگر پائیز است کلاغ

تا می توانی برای خودت

بلبلی بخوان

 

یک پاسخ ارائه کنید