کلَمه ئن َبوسوجان

کلَمه ئنَ بوسوجان

فیشان دور

عاشقی گبان

به کلَمه نی یه

 

واگردان فارسی :

 

کلمات را بسوزان

بیفکن دور

حرف های عاشقانه

با کلمه نیست

 

یک پاسخ ارائه کنید