کلیچه ی فومن

ای دس فومن ِ کُلیچه

ای دس چایی ولک َ

چیئن درید زناکان

چایی باغان مئن

 

واگردان فارسی :

 

در دستی کلوچه ی فومن

با دست دیگر برگ های چای را

دارند می چینند زنان

در میان باغ های چای

 

 

یک پاسخ ارائه کنید