کولکاپئس

کولکاپئسان

خندَه یَ درید

شوند ِ دانه بوخورده

بولبول ِ ر ِ

 

واگردان فارسی :

 

خنده ی تمسخر آمیز

چرخ ریسک ها

برای بلبلی

که دانه ی آقطی خورده است

*به باور عامیانه مردم گیلان ، اگر بلبلی دانه آقطی (شوند ) بخورد ، لال می شود .

 

یک پاسخ ارائه کنید