کویا ایسا بولبول

کویا ایسا بولبول

کلاچ

بولبولی خادَن دره

چهقار …چهقار … چهقار …!

 

واگردان فارسی :

 

کجاست بلبل

کلاغ

دارد بلبلی می خوانَد

 

یک پاسخ ارائه کنید