ایتا کاسپین اَقودر

گب

ایتا دونیا اَقودر

کر ِ گوش !

 

واگردان فارسی :

 

به اندازه ی دریای کاسپین

حرف

به اندازه ی دونیا

گوش کر !

 

یک پاسخ ارائه کنید