گول ِ میشین

هر باهار

مِه چوم ِ دغن ِ کنار

گول ِ میشین

بوجور آیه

 

واگردان فارسی :

 

هر بهار

کنار نهر چشم ام

گُل بنفشه

می روید

 

یک پاسخ ارائه کنید