گیلان

باهار

بازم ناقاشی بوکود

گیلانِ

مینیاتوری تابلو یَ

 

واگردان فارسی :

 

باز هم بهار

نقاشی کرد

تابلوی مینیاتوری

گیلان را

 

 

یک پاسخ ارائه کنید