گیله مرد گیلانی

می دیل وجان- گیله مرده- گیلانی

الهی- ناعلاجی*(بیچارگی) -درنمانی

دهل-ازدور-شیمی شین- خوش صدایه

آییم نزدیک-همه به لنترانی(بد وبیراه)

داری هم دبدبه-هم کب کبه-تو

ولی نه دیله جا*(حرف دل)-همًٌمه زبانی!

تره هف دربهشت بازه-بجارسر”درشالیزار”

تی پا-تا گیل دره–“”ورزا-فرانی”شخم زدن باگاونر”

الهی ناز-تی شین-هف دولت شین

با تی حاصل رفیقد جان جانی

تویی- مرده خدا-سالی چهارماه

چیره- ماباقی یا – -ازکافرانی؟؟”کارتمام شدفراموشت میکنند”

تی نام از-تاب کار*(کشاورزی)-تاوقت خرمن

ئی سه- ورد زبان هر—-بیانی

غوله چومپا-خوری-ملا-خوره چون

برنج دم سیاهههه-استخوانی
—————————————

شیمی دریا-کولی پیسکی(بچه ماهی) نمانست

شیمی جنگل پورا به-از-اوشانی*(جن)؟!

شیمی نافا-بزا-ماما-زناک کج

همه درجانکنش{ازجان مایه گذاشتن}-ازکوچیکانی؟؟

سیاه مزگی پنیره- خانه -آباد

سفیده ماهی یم-خوردن نتانی

پاچه باقلا-زیتون پرورده -ئی ش پل

بوبوسته پاک* خوراک-خسروانی

هنیم* -مثله -شکم داره زناکان

کنه -اروا-نقی-بولبول زبانی

ئی سه۰ ازگیله نم*(رطوبت)-تی استخوان پوچ

ئی روز -بی-کورچوکا*-(فلج)ازناتوانی

آل پارچا-چوماقه لج-جوخایی

کنی بار دیگر باد- جوانی-؟؟

دوباره -باغکتام-درپاس وپنجه

جوخوس- واخوس -شاغال -بامو فلانی

گیله مردی گیله مردی-گیله مرد

نی دائی- روزخوش- درزندگانی

 

روشن فومنی آبان۱۳۹۰

 

یک پاسخ ارائه کنید