گیله کؤر

گیله کؤر

بَرَکته

تِه دسان ِ

بَج ِ عطر !

 

واگردان فارسی :

 

ای دختر گیل

برکت است

عطر برنج

بر دستان تو !

 

یک پاسخ ارائه کنید