گیل حجم 8-4

حرف حرف آوره
حرف چا آوره پا ور
حرف به حرف چا دکفتم
به چا حرف دکفتم
نا حرفی نکنم
حرف چا بو
چا حرف نوبو

واگردان :

حرف حرف می آورد
حرف چاه می آورد دم پا
حرف به حرف چاه افتادم
به حرف چاه افتادم
سکوت نمی کنم
حرف چاه بود
چاه حرف نبود

یک پاسخ ارائه کنید