گیل و گیلگمش

گیل ام و گیلگمش

جنگ َ درَم

زیندیگی اَمرَ

دهره و داز مِه اسلحه

 

واگردان فارسی :

 

گیل و گیلگمش ام

با زندگی در نبردم

داس و داس دروی برنج

اسلحه های من اند

 

یک پاسخ ارائه کنید