یادان

اَ همّه یادان َ

نتانَم فیشانَم

جختران ِ

پیله کو پوشت

 

واگردان فارسی :

 

این همه خاطرات را

نمی توانم پرت کنم

پشت کوه رفیع

فراموشی ها

 

یک پاسخ ارائه کنید