یاد بعضی نفرات ….

نام بعضی نفرات رزق روحم شده است
نیما یوشیج
*
من و غروب / ایتا خط سر ایسامی
علیرضا فانی

مقر سر^ خط^ سر ایسام
(چبنی کون/ پاچوکو نی شته/
خاکا اورشینه )

مرا دونخاد
تی عکس دکفت.

ایتا چتر واوؤ
تام تومی
بخاند
هیزار تا لفظ ارا*

اتش
خط بزه/ قرارانا

را دکتم
(تی ارا)
زندگی زیبیلکایا کولا گیفته
راشی
ای کورور توشکه
چن پنجا
گؤر

سنگان
ایتا ایتا
جیلیسکا خوردیدی

تو
نیسایی

مول ^ ور
بارکازان شوب زنیدی.
“من وغروب
ایتا خط سر ایسامی”

____________________*بینا متنی وام گرفته از احمد شاملو

برگردان
من وغروب/ روی یک خط ایستاده ایم “از علیرضا فانی”
روی خط غروب ایستاده ام
(پای ایوان/ دو زانو نشسته است / خاک را هم می زند)
صدایم نکرد
عکس تو افتاد.

چتری باز شد
سکوت/ خواند/ با هزار لفظ*
اتش/ خط زد قرارها را
راه افتادم ( با تو)
زنبیل زندگی بر دوش
راه/ هزاران گره/ چند صد/ برامدگی
سنگ ها/ یکی یکی/ لیز می خوردند.
تو نبودی
کنار موج شکن/ قایق ها سوت می زدند
” من وغروب/ روی یک خط ایستاده ایم.

یک پاسخ ارائه کنید