آشپزی با ماهی

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

موضوع؛ آشپزی با ماهی/ ماهی هَمه، قاتوک دوروسا کونین/حظ دانه خوردَن!

کدبانو گری با خوراک جورواجور آمیخه با ماهی
انواع خورشت ها و خوراکی هایی که با ماهی پخته می شد،:
١_ گرده بیج ماهی(ماهی گرده بیج)
٢_ماهی مالاته( مالا= ماهی گیر/ مالاته=خوراک مورد پسند و علاقه ماهی گیران)
٣_ ماهی شومی (شامی ماهی)
۴_ماهی اَشپول کوکو(کوکوی خاویار ماهی سفید) آمیخته با سَرسوم(نوعی گیاه خوشبو که لاهیحانی های قدیمی تر به خوبی می شناسند)
۵_ماهی کله قاتوک(خورشت کله ماهی)
۶_ ته بریان ماهی ( مَهی ته بیریان)
٧_ دبیجا ( برشته شدن اجزای شکم ماهی با روغن)
٨_ ماهی دبیشته(ماهی سرخ شده در روغن)
٩_ ماهی شور(شوره ماهی)
١٠_ ماهی دودی (دست بیج ماهی)
١١_ ماهی مورغانه(آمیزه ماهی دودی با تخم مرغ، که در روغن سرخ می شود.)
١٢_ فوسونجون ماهی (ماهی فسنجان)
توضیح؛ روش پختن این خوراکی ها و خورشت ها را در کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان/ به قلم محمود اصغری بخوانید. با مهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید