بازی کودکان لاهیجان/ در لاهیجان قدیم

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

لاجون زاکونه بازی؛ او قدیمی لاجون می یان

بازی کودکان لاهیجان/در لاهیجان قدیم
به قلم و با پژوهش محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان
بازی و سرگرمی، در همه فرهنگ ها وجود داشته و دارد و هر قوم و ملتی، بازی های بومی-سنتی خودرا دارد. بازخوانی و باز شناسی بازی ها، از دیرینه زمان، می تواند خاطره انگیز والهام بخش بازی های نوین باشد.
پاره ای از بازی ها و سرگرمی های بومی کودکان و نوجوانان و جوانان لاهیجانی به شرح زیر است:
١-آغوذ بازی(گردو بازی)
٢-آو نخوتی
٣-اَتَل مَتَل،طوطی کَل
۴-جُفت،تَک (ذوج، نه فرد)
۵- پوچه-مغز(کوپوچ، کومغز)
۶-عَراده ی بازی
٧-آفتو،ماتو( عمه عمه ی)
٨-مورغونه جنگ( جنگ با تخم مرغ)
٩- هَکَش، هاکه شه ی
١٠-چشمه داره ی(قایم باشک بازی)
١١-اَلی بیلی بازی( اَلک دولک بازی)
١٢-خونه بازی(پَلا پَه تی بازی)
١٣-قیش،قیش بازی
١۴-جَرخونه ی
١۵-هَه لو چین
١۶-اَلا کولَنگ
١٧-شیر-خط بازی
١٨-کلاج پَر
١٩-تیره زنی( کول خوردنه ی)
٢٠-خَر پُشته واز
شمه چه بازی های بومِه، خیلی دوست داشتین؟

با مهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید