جوجوقوقو بوناُ نوشو تو پیشواز!

جوجوقوقو بوناُ نوشو تو پیشواز!
تی تنهایی گیرِه تی‌پسقفاَ گاز

حَله’ کی دونیا میدان، وازه‌وازه
جه دونیا چان‌پسه ویریز بوکون واز!

برگردان:

تنهای‌تنها بودن را استقبال نکن!
تنهایی‌ات، پس ِگردن‌ات را گاز می‌گیرد

حالا که میدانِ دنیا، بازِ باز است
از شانه‌ی دنیا برخیز و بپر!

یک پاسخ ارائه کنید