قروق کردن حمام در عروسی لاجونه قدیم

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

حمبوم قروق کُنی(قُرُوق کردن حمام)در عروسی لاجونه قدیم

” حمام قُروق” بعد از ثبت جهیزیه عروس خانم
در اولین شب جمعه یا شب دوشنبه‌ای که پیش می‌آمد، عروس را به خانه داماد می‌بردند. روز قبل از آمدن عروس به خانه داماد،خانواده داماد، لوازم حمام کردن عروس راکه شامل؛ حوله، صابون، چادر و چمدان بود، برای خانواده عروس می فرستاد. عروس هم با دوستان و خانواده نزدیک خود به حمام می‌رفت و حمام در آن روز قُروق می‌شد، یعنی تنها به آن ها اختصاص داشت. عروس خانم در هنگام خروج از حمام، بین تمام کارگرهای حمام، چند قواره پارچه به عنوان خلعت تقسیم می‌کرد.

شَمه حمبوم صِخَت بَبون/جون ساق بَبین

 

یک پاسخ ارائه کنید