لاجونی ایشتو زئین3

ایشتو زئن= درلفافه سخن گفتن/به در می گویند و منظور این است که “دیوار” بشنود!
در گویش لاهیجانی، به گفته کنایه آمیز، ” ایشتو زئن” گفته می شود و این کنایه ها در حضور آن کسی که منظوراو است، به کار برده می شود.
به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

*******************************

تصویر ؛ درخت افرا(پَلَت دار)

_ گوْ دَکَته بازار

بازاری که ورودگاو، موجب آشفتگی اش شده است! / کنایه از بی سرو سامانی و هرج و مرج است.

 

_ تورتوری زئین

دیوانه بازی در آوردن/کنایه از رفتارهای خلاف عُرف و هنجار اجتماعی داشتن است.

 

_ لیسکه

کنایه از سمج بودن است.

 

_ شورتی- پورتی

کنایه از بی نظم وبی قاعده کارکردن است.

 

_ لاله پیته

کنایه از آدم بی دست و پا و بی سرو زبان است.

 

_ مورغونه بوده

کنایه از خرابکاری کردن است.

 

_ چاچول باز

کنایه از آدم نیرنگ باز/حقه بازاست.

 

_ بد دماغ

کنایه از آدم افاده ای و متکبر بودن است.

 

_ ای-وا-وی-ده

کنایه از آدم عوضی است.

 

_ گیجگال

کنابه از آدم پُرسرو صدا است.
توضیح‌‌؛ کیجگال، نام پرنده ای پُر سرو صداست.

 

_ پَلَت ولگ(برگ درخت افرا) 

کنایه از آدم هایی است که ثبات عقیده ندارند و در هرجا، رنگ عوض می کنند.
توضبح؛ درخت پَلَت همان درخت افرا است. برگ درخت افرا(پَلَت)، پهن است و رنگ دو روی آن، سبز و سفید است ودُمبرگ درازی دارد و در برابر باد، زیرو رو می شود و گاهی سبز، گاهی هم سفید به نظر می آید.

 

_ چای-مای گودَن

کنایه از ادا و اشاره کردن

 

_ خاشه چوله

کنایه از آدم های لاغر است.
خاش= استخوان
چوله= چوب

 

_ دَجیک- وینجه 

سقز/ آدامس چسبنده/کنایه از آدم هایی که گیر سه پیچ می دهند و مانند کنه، می چسبند.

 

 

یک پاسخ ارائه کنید