لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی108

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیچه = گُربه

_ پیچه= گُربه
_پیچه کوته= بچه گربه
_ گوسفد پِه چاله-ی= نوعی سبزی صحرایی خوراکی
_ حَظ بَردَن= لذت بردن
_ خُشَ گودَن= لذت دادن
_ حظ دَشتَن= لذت داشتن
_ بَ مَزه= لذیذ
_ پَرکَش= لرز
_ پَرکَش= لرزش
_ پَرکَسَن= لرز داشتن
_ تَنه لَش= لَش
_ صدمه خوردَن= لطمه خوردَن
_ صدمه زِن= لطمه زدن
_ لوآبْ= لعاب
_ پَله لوآب= لعاب برنج
_ لوآب دَر= لعاب دار
_شیره= لعاب دهان
_ لوآبی= لوآبی

 

یک پاسخ ارائه کنید