لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی121

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

سَل= مُرداب

_ سَل= مُرداب
_ سَلَ گول= گُل نیلوفرآبی
_ اَفتوْ رو= مشرق
_ مَخش= مشق
_ مَخش هَدَن= مشق دادن
_ مَخش نیویشتَن= مشق نوشتن
_ خیک= مَشک
_ سَخت= مُشکل
_ دَهَنه= مَصَب رودخانه
_ خَسَن= مصمم بودن
_ کَلهِ بَنه= مطبخ
_ خَطِر جَم= مُطمَئن
_ خَطرجَم بُن= مطمئن بودن
_ خَطرجَم گودَن= مطمئن کردن
_ اَل،= مطیع
_ اَل بُن= مطیع بودن
_ اَل گودَن= مطیع کردن
_ شَک دَشتَن= مظنون بودن
_ دَوَ گوذَن= معالجه کردن
_ عَمَلی= معتاد
_ عَمَلی بُن= معتاد شدن
_ مُجیز= معجزه
_ مُجیز گودَن= معجزه کردن

 

یک پاسخ ارائه کنید