لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی123

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دَپارسَن= فروریختن دیوار

_ دَپارسَن= فروریختن دیوار
_ دَپار گوذَن= فرو ریختن
_ مو= من
_ کَنده کاری= منبت کاری
_ رافا= منتظر
_ رافا ایسَن= منتظرماندن
_ رافا دَشتَن= منتظر داشتن
_ یخ بَزه= منجمد
_ یخ دَبَستَن= منجمد شدن
_ یخ گودَن= منجمد کردن
_ کَله= منقل گِلی
_ یگدیل= موافق
_ یگدیل بُن= موافق شدن
_ لَپّه=موج
_ لپّه زِن= موج زدن
_ اَل= موخوره
_ پیتَر= مورچه
_ ریزه گیری کردن= موشکافی کردن
_ تونْسَن= موفق شدن
_ وَخت= موقع
_ خُش قول= موقع شناس
_ عجیز نَلی= مویه(گریه همراه بانفرین)
_ مُله= مُهلت/ فرصت
_ مُله دَن= مُهلت دادن
_ مَیْمون= مهمان

 

یک پاسخ ارائه کنید