لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی124

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

فوچورده= افسُرده

_ فوچورده= افسُرده
_ هَپَره= خواب آشفته
_ واتوره گوتَن= هذیان گفتن
_ دَپَرکَسَن= از خواب پریدن
_ وَر= کودَن
_ تور= دیوانه
_ دارَتور= دیوانه زنجیری
_ خیالی= دائم در حالت فکرو خیال بودن و به جایی خیره شدن
_ شَک. ناک= به هرچیزی شک داشتن
_ بددیل= بدخواه
_ کَس مساز= آب زیرکاه/ موذی
_ خُل مزاج= شیرین عقل
_ فوتور= دیوانه خو
_ گولی قه ره= غمباد
_ فوقوس= حالت خفگی در خواب
_ برزخ-آ- بُن= عصبانی شدن/خشمگین شدن

 

یک پاسخ ارائه کنید