لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی142

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
✍به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

چَپَر= دیواری که با چوب، دور باغ را محصور می کنند.

_ واجور دَشتَن= خیروبرکت داشتن
_ وَخیسَه= نَم گرفته
_ وَخوب= آگاه
_ وَرْ= گیج
_ وَروَره= گشاد
_ چَپَر= دیواری که باچوب، دور باغ را محصورمی کنند.
_ وَمَج= بگرد/تفتیش بکن
_ ویریس= برخیز
_ ویلیسکین= نیشگون
_ وی یای=حشره
_ هَچی= الکی
_ هَندِه= بازهم/دوباره
_ اَبر= اسفنج
_ عَلف چَر= مرتع
_ اَلک= غربال
_ اَمبَسْ= غلیط
_ اوشتَر= آن طرف
_ اوشته تر= آن طرف تر
_ اَویرْ= ناپدید
_ اَیاز= شبنم
_ ایلجار = اجماع برای کار/ همکاری گروهی
_ بَیُسْ= بایست
_ وارش= باران
_ وارسَن= باریدن
_ بیجار مَرز= مرزو حد بخش بندی های شالیزار
_ بَچَکَسَه= چکیده
_ بیدَره= سطل

 

 

یک پاسخ ارائه کنید