لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی152

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

مورانه= زنگ فلزات

_ کی نا- کی نا= پساپَس
_ کوکْته= کدام یک
_ کی شی= مال چه کسی
_ گَب زِن= حرف زدن
_ گَردَنِن= گرداندن
_ گرمَ باد= بادگرم
_ گَشتَن= گزیدن
_ گَلَفْ= فاصله دار
_ گَل- گودَه= کلوخ
_ گَمَچ دون= چنبره ویژه زیر گَمَج داغ
_ گوذَه= گُلوله شده
_ گوراب= زمینی که آب درآن فرو رود/مرکزدهستان
_ لاسو= خَمیر
_ لافَند= ریسمان
_ لاکو= دختر/ دوشیزه
_ لَلْ-لَلی= بدون تکلم
_ لَچَر= مَتَلَک
_ لَس= شَل
_ لَکَنده= وامانده
_ لَنُگَسَن= لنگیدن
_ لوچ= چپ چشم
_ موچی= بوسه
_ موتوره= خُرطوم/ حالت دلخوری

 

 

یک پاسخ ارائه کنید