لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی159

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کَغَذ نیویس=عریضه نویس

_ ایسکَله-ی= یه زره/کمی
_ کَغَذ هَوَیی= بادبادک
_ بادکونَیْ= بادکُنک
_ کَغَذ نیویس= عریضه نویس/ نامه نویس
_ دَرجیک پوش= پرده پنجره/ پنجره پوش
_ خَکَ مَل= شستن ظرف با خاکستر
_ سَفَر گودَن= سفرکردن
_ سَفَر شُنْ= سفر رفتن
_ عَرَق گیر= زیرپیراهن
_ نیگَ= نگاه
_ گول گُوْ زَبون= گُل گاو زبان
_ کُلپَر= گُلپر
_ زَرجوئه= زردچوبه
_ فیلفیل= فلفل
_ خَشْ= آدم استخوانی
_ فینگی= تودماغی حرف زدن
_ شیرین گوشت= آدم خوش مَشرَب
_ وَلْ= باز/ گُشاد
_ قَوَل= پت و پهن
_ فوتوْسَن= تابیدن
_ فُدَن= ریختن
_ کَلْسَن= فروریختن
_ جَلْف= گود
_ وَگَردَسَن= برگشتن

 

یک پاسخ ارائه کنید