لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی82

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کُندوج= انبارساقه های درو شده برنج

_ کَبتَر=  کبوتر
_ چَقْ چَله= چاق و فربه
_ پوشته=  کُپه
_ کَتَن=  کَپه کردن( خوابیدن کسی که خوارو خفیف است.)
_ نیم تَنه=  کُت
_ کُندوج=  انبار ساقه های درو شده برنج
_ دوش=  کِتف/شانه
_ کَتُنْ=  کتان
_ کَتونی=  کتانی
_ چوب=  کُتَک
_ چوب خوردَن=  کُتَک خوردن
_ چوب زِن=  کُتَک زدن
_ بَزَن بَزَن=  کُتَک کاری
_ بَرَن بَزَن گوذَن=  کُتَک کاری کردن
_ قول- چومَق=  کَت و کُلُفت
_ ذوغَل خونه=  انبار ذُغال
_ کَته=  پلویی که برنج آن آبکشی نشده است)
_ چَلک گودَن=  کثیف کردن
_ کُرهْ=  کجا
_ کَج بُن=  کج بودَن
_ بَد اَخلَق=  بد اخلاق
_ وَویتَن=  کج شدن

یک پاسخ ارائه کنید