لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی85

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

هفته ای= بُطری بزرگ برای سِرکه-آبغوره و مانند این ها

_ گیوِ تَخت=  تخت گیوه
_ سوپول=  کک
_ سیسَک مَلَه=  کَکَْ مَک
_ کول=  کُل
_ هَفته ای=  بطری بزرگ برای سِرکه، آبغوره و مانند این ها
_ تَشکه بوخورده=  کلاف سردرگُم
_ ذَیلّه بُن=  کلافه شدن
_ ذَیلّه گودَن=  کلافه کردن
_ کَلُون=  کلان
_ کولَ=  کلاه
_ چَجول باز=  کلاه بردار
_ چَچول بازی=  کلاه برداری
_ کولَ ویتَن=  کلاه برداشتن
_ پوسی کُلا=  کلاه پوستی
_ کولَ دوج=  کلاه دوز
_ کولَ دوج دیکون=  کلاه دوزی

 

 

یک پاسخ ارائه کنید