لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی93

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دسبیج مَهی= ماهی دودی

_ گَدَیی گودَن=  گدایی کردن
_ دَمیشَک=  گذشته
_ گَرُن=  گران
_ گَرُن بُن=  گران بودن
_ گَرُن شدن=  گرُن بُن
_ پیچه=  گربه
_ کَلَ پیچه=  گربه نَر
_ دَسبیج مَهی=  ماهی دودی
_ دُوْرتَدُور=  گرداگرد
_ مَتَن=  گردش کردن
_ خَک گیتَن=  گَردگرفتن/خاک آلود شدن
_ یَغی=  یاغی/ گردنکش
_ یَغی گیری=  گردنکشی
_ کَلّه شَغی=  گردن کُلُفتی
_ گَردَنَیتَن=  گردن گرفتن/ برعُهده گرفتن
_ گَردَن کَجی=  گردن گلابی
_ ولَیتَن=  گُر گرفتن

 

یک پاسخ ارائه کنید