لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی17

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

اَلوق= پرنده شکاری

_ به-خَلی=  انگار/ خیال می کنی
_ لاته- لوط=  اوباش
_ ای-سئن=  ایستادگی
_ ای=  این
_ اِه-ره= اینجا
_ ایشون=  ایشان
_ کاغذ-هوایی=  بادبادک
_ بَده-زَن=  بادزن
_ باد-باده-ی=  بادکُنک
_ باد-دَکَتَن=  باد گرفتن/وزیدن باد
_ وَر-سَن=  باریدن
_ حمّال=  باربر
_ کَلَه- نئن=  دیگ غذا را برسه پایه یااجاق گذاشتن
_ اَلوق=  باز(پرنده شکاری)
_ بازی-کونه-ی=  بازیچه
_ کَمَر- به جور=  بالا تنه
_ کَمَر- به جیر=  پایین تنه
_ زاک-تو- دئن=  سقط جنین کردن
_ زاکه- مَئر=  بچه دار
_ نَ- دَتَری=  دختری که زن از شوهر دیگر دارد
_ نَ- پسری=  پسری که زن از شوهردیگر دارد
_ کوله=  بچه گاو(گو-کوله)
_ فوقوس=  کابوس/ بختک
_ بد- دیل=  بددل
_ شَکه- ناک=  بدگمان
_ لو- ده=  شوخ طبع/ بذله گو
_ اَداش=  برادر
_ پیله-بَرار=  برادر بزرگ
_ پیله خواخور=  خواهر بزرگ
_ دَس-برار=  برادر خوانده
_ شوبرار=  برادر شوهر
_ شوخواخور=  خواهر شوهر

 

یک پاسخ ارائه کنید