لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی31

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

فولوقی= کباب چنجه/تکه های گوشت برای کباب کردن

_ بُت=  چکمه
_ چَکه- چَکه- کالسَن=  چِک-چِک، ریختن
_ کَشیده-زِئین=  چک زدن/ سیلی زدن
_ چو-توٌ=  چگونه
_ اُو-کَش-پَله=  چَلو
_ چَل-له=  چله
_ پیله چَله=  چله بزرگ
_ کوچه چَله=  چله کوچک
_ کو- لا-کَت=  چُماق
_ مَلاغه=  چَمچه(قاشق بزرگ)
_ حَلقه زدن=  چنبره زدن(مانند مار)
_ فولوقی=  چِنجَه(تکه های گوشت برای کباب کردن)
_ چَن=  چند
_ چَندون=  چندان
_ چَنگَل=  چنگ(پنجه)
_ موشت=  چَنگ (آن چه در یک دست جا می گیرد)
_ چین-گَلْ- گیتَن=  چنگ زدن
_ چین-گَل- زیئن=  چنگ زدن
_ چَنگ- زئین=  چَنگ زدن(چیزی راناگهان برداشتن و ربودن)
_ موشتا- ئی-تَن=  چنگَک کردن
_چَنگَک=  قُلاب
_ دو-خا-لَنگی=  چوبی که انتهای آن قلاب مانند است و از چاه آب می کشند.
_ چُوْ- تو-دئَن=  شایع کردن
_ الیف چوب=  چوب راهنما
_ چوب خَت=  چوب خط (نشانه هایی برای خرید نسیه و پرداخت آن در فروشگاه های قدیمی)
_ گَله-دار=  چوب دار(فروشنده گله گوسفند)

یک پاسخ ارائه کنید