لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی8

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

ماس کیسه= کیسه سفید برای چکانیدن ماست

_ بیجارسر=  مزرعه برنج/شالیزار
_ دَهَنه=  مصب دریا(محل پیوستن رودخانه به دریا)
_ اَن-نی=  کمی/ مقداری
_ اَشپول دار مَهی=  ماهی خاویار دار
_ موخه=  مرجان
_ کوم=  لَگن خاصره/ استخوان
_ جول=   گونه
_ بوز بلند=  کفش پاشنه بلند
_ کَتَره=  کفگیر
_ اَسوم=  کفگیر آهنی
_ جَنَس=  خسیس
_ ماس کیسه=  کیسه سفید برای چکانیده کردن ماست
_ گاه-گَلَف=  گاه گاهی
_ گران گاز=  گرانفروش/دندان گِرد
_ پیچه=  گربه
_ گَرَک=  زیردیگی
_ گیجگالی=  قلقلک
_ تَنگوله=  بالا ترین نقطه کوه یا درخت
_ پابلوس قاب=  قوطی فلزی سیگار
_ چای پز=  قهوه چی
_ چای پز خانه=  قهوه خانه

یک پاسخ ارائه کنید