پارک جنگلی سراوان رشت

پارک جنگلی سراوان در قسمت غربی جاده رشت به تهران و به فاصله ۱۷ کیلومتری از مرکز استان یعنی رشت قرار دارد. طول شمالی و جنوبی جنگل های آن ۶۷۰۰ کیلومتر و عرض متوسط آن در جهت شرقی – غربی ۲ کیلومتر می باشد. ارتفاع متوسط این پارک جنگلی از سطح دریا بین ۵۰ تا ۲۵۰ متر است.

پارک جنگلی سراوان از قدیمی ترین عرصه های جنگلی گیلان است که به لحاظ دارا بودن گونه های متنوع گیاهی در سطح کشور و حتی در جهان کم نظیر است. منطقه خزر این پارک جنگلی به علت وجود گونه های نادر گیاهی ذخایر ژنتیکی و چشم اندازهای بی بدیل حائز اهمیت است. وجود گونه های مختلف درختی از جمله ممرز، انجیلی، سفید پت، بید، بیدمشک، آلوچه جنگلی و ازگیل توسکا پوشش خاصی را ایجاد کرده که علاوه بر جلب توریست و گردشگر می تواند مورد استفاده محققین و دانشگاهیان علوم منابع طبیعی محیط زیست قرار گیرد.

پارک سراوان به لحاظ نزدیکی به مرکز استان، نزدیکی به جاده سراسری که دسترسی آسان را برای علاقه مندان امکان پذیر می‌سازد و به دلیل بافت جنگلی از سایر پارک‌ های جنگلی گیلان داری اهمیت بیشتری است.

از امکانات پارک می توان به پارک بازی کودکان، کلبه‌ های اقامتی و پارکینگ اشاره کرد. این پارک روزانه پذیرای میهمانان عزیز طبیعت دوستی می‌باشد که برای گذران اوقات فراغت خود به همراه خانواده به پارک عزیمت می‌نمایند.

از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿ ﻬﺎی ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی و ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرود و ﺳﯿﺎﻫﺮود در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ از دﯾﮕﺮ جذابیت های ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻗﺎول، ﮐﺒﮏ، دارﮐﻮب، ﺟﻐﺪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﺧﺮﮔﻮش، راﺳﻮ و … و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ این ها، وﺟﻮد ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ارزش ﻓﺮاوان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻻت و ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ از ﭘﺮﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﺎن گیلان به شمار می رود، بر اهیمت پارک چنگلی سراوان افزوده است.

از دیگر جاذبه های پارک جنگلی سراوان وجود نخستین موزه میراث روستایی کشور در قسمتی از این پارک طبیعی است. موزه میراث روستایی گیلان در روزهای مختلف سال بازدید کنندگان به ویژه پژوهشگران و دانشجویان بسیاری را به سوی خود می کشاند. در این موزه معماری یکصد ساله مناطق جلگه ای و کوهستانی گیلان و شیوه زندگی روستایی بازسازی شده است.

یک پاسخ ارائه کنید