چیستان گیلکی – محب الله پرچمی3

 

دس به کمر کولا بسر

دست به کمر ، کلاه به سر

جواب : آفتابه

 

دوتا گوش دره یته شوکوم

دو تا گوش دارد یک شکم

جواب : زیبیل ( زنبیل )

 

دهن دَنه گاز نَدَنه

دهان دارد دندان ندارد

جواب : مقراض ( قیچی )

 

دومَه نگیری گاچه نشون

دمش را نگیری به طویله نمی رود

جواب : قاشوق ( قاشق )

 

راه شونه کلاب زنه

راه می رود تکان تکان می خورد

جواب : دمبه گوسفند

 

روز خَنَمه شو کولفت

روز خانم است و شب کلفت است

جواب : رختخو ( رختخواب )

 

سبزه نشا اونِ سر نیشته نشا

نشاء سبزی که روی آن نمی توان نشست

جواب : گرزنه ( گزنه )

 

سر نبینی حلاله

سرش را نبری حلال است

جواب : مایی (ماهی )

 

سیا مرغی بی جون

مرغ سیاه بی جان

جواب : بادمجان

 

شاه شونه لشکر نشونه

شاه می رود لشکر نمی رود

جواب : روخونه ( رود خانه )

 

سالی یه دفه خو سر ماست واسینه

سالی یک بار ماست به سر خود می مالد.

جواب : بیجار مرز ( مرز بندی کرتها )

 

سلیمونَ محله

سلیمان محله

جواب : تله ( خروس )

 

سیه پوس ، دار فیویته

سیاه پوش پیچیده بر درخت

جواب : انگور رز ( درخت انگور )

 

شبندَه روز آدمَه اَمره

شب و روز همراه انسان است

جواب : سایه

 

شو گونه بسوتم روز گونه راحتم

شب می گوید سوختم روز می گوید آسوده ام

جواب : چراغ

 

صندوق چوبی پورَز روغن کوهی

صندوق چوبی پر از روغن کوهی.

جواب : آغوز ( گردو )

 

قوطی قوطی همه قوطی، چارته برر تو یه قوطی

قوطی قوطی همه قوطی، چهارتا برادر در یک قوطی

جواب : آغوز مغز ( مغز گردو )

 

کوچی اوتاق پور از چوب

اتاق کوچک پر از چوب

جواب : کبریت

 

کوچی تنچکه پور شکر

دیگ کوچک پر از شکر

جواب : انجیل ( انجیر )

 

مرز سر سیا لافن کته

روی مرز طناب سیاه افتاده

جواب : ابرو

یک پاسخ ارائه کنید