انواع ضمایر در گویش‌های مختلف زبان گیلکی

در این پست سعی شده انواع ضمایر در گۊیش‌های مختلف زبان گیلکی جمع‌آوری شود. اگر شما در شهری دیگر ساکنید، این ضمایر را به گۊیش شهر خؤد ذکر کنید تا این مجموعه تکمیل گردد.

 

🔻 ضمایر فاعلی:

* آمل: من- ته- وه- اما- شِما- وشۊن

* رۊبار: مؤ- تؤ- اؤن- آما- شؤما- اؤشۊن

* سختسر: مؤ- تؤ- اؤن- امؤ- شمؤ- اؤشان

* سیاکؤلؤرۊد: مۊ- تۊ- اۊن- آمۊ- شۊمۊ- اۊشان

* لاجؤن: مۊ- تۊ- اۊن- امه- شمه- اۊشؤن

* المۊت: من- تۊ- اۊ- امه- شمه- اۊشان

* رشت: من- تۊ- اۊن- امان- شۊمان- اۊشان

 

 

🔻 ضمایر ملکی (صفات ملکی):

* آمل: مه- ته- ونه- امه- شمه- وشۊنه

* رۊبار: مه- ته- اؤنه- أمه- شمه- اؤشۊنه

* سختسر: می- تی- وی- أمئه/أمی- شمئه/شمی- اؤشانی

* سیاکؤلؤرۊد: می- تی- اۊنه- أمی- شیمی- اۊشانه

* لاجؤن: می- تی- اۊنه- أمه- شیمئه- اۊشؤنه

* المۊت: مینی- تی- اۊنی- امه- شمه- اۊشانی

* رشت: می- تی- اۊنأ- أمی- شیمی- اۊشانأ

 

 

🔻 ضمایر مفعۊلی:

* آمل: مره- تره- وره- اماره- شماره- وشۊنه

* رۊبار: منا- ترا- اؤنا- امنا- شمنا- اؤشۊنا

* سختسر: مره- تره- وره- أمره- شمره- اؤشانه

* سیاکؤلؤرۊد: مره- تره- اۊنه- أمره- شمره- اۊشانه

* لاجؤن: مأ- تأ- اۊنه- أمره- شمره- اۊشؤنه

* المۊت: منه- تره- اۊنه- أمره- شمره- اۊشانه

* رشت: مرأ- ترأ- اۊنأ- أمرأ- شمرأ- اۊشانأ

 

یک پاسخ ارائه کنید