اویر/ گمشده

ﭼﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮﺵ

ﺍﻭﯾﺮﺍ ﺑﻮﺳﺘﻦ

ﯾﺎﺭﻩ ﮐﻮﮔﺎ ﻣﯿﺎﻥ

 

فارسی :

 

ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺵ ﺳﺖ

ﮔﻢ ﺷﺪﻥ

ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﯼ ﯾﺎﺭ

یک پاسخ ارائه کنید