ایسفندی صؤب

ایسفندی صؤب

چی چی نی ئنِ

شائی مئن

خولی دار گول بوکود

 

واگردان فارسی :

 

صبح ماه اسفند

در شادی

گنجشک ها

درخت آلوچه شکوفه کرد

 

یک پاسخ ارائه کنید