ا روزان ِ ره چی با نیویشتن

بینویس
سییا
سییا تر
نیویشتان
کلاچ خایده.
ایماژان د ِ
اوؤجا نده د ِ
میدان ِ موجسمه پا جیر
اسبی
دوسته ننا
با
پاورانده شوئن
تا
فامستن
برزه بل
اکن تاسایه
خاکابو
خاک
خاکه.
اما
هیچی نانیم
تاریخ ِ
بیجیر/ بوجوره جا
ایه
شه.
کلاچان خط زنه د ِ دیواران ِ بینوشتانا.

برگردان :

بنویس/سیاه/ سیاه تر/ نوشته ها / کلاغ می خواهند.
ایماژ ها دیگر/ پاسخ نمی دهند
زیر پای مجسمه میدان/ اسبی بسته نشده است
باید/ با پای برهنه رفت/تا/ فهمید/ شعله سرکش اتش/ مدت زمانی است/ خاکستر شده است/خاک/ خاکستر
ما /هیچ نمی دانیم/ ازپایین وبالای/ تاریخ
می اید/می رود.
کلاغ ها خط می زنند نوشته های روی دیوارها را.

یک پاسخ ارائه کنید