بوز باز

هی کسا تِــه اَقـودَر ناز نیـدامُه

تِــه چومــا مـانَسَن گـرباز نیدامُه

مِـه دیلا شُم زنی بأ فاندرستن

کؤر ِه تِه مانَسَن بوز بازنیـدامُه !

 

واگردان به فارسی :

 

هیچکس را به اندازه ی تو ، ناز ندیده ام

هیچ بیلی را ندیده ام که مانند چشم تو باشد

دل ام را با نگاه ات شخم می زنی

ای دختر ، مانند تو حیله گر و زرنگ ندیده ام !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید