بولبولی خادن !

هسا دِ پاییزه

کلاچ

تا تانی

تِه ره بولبولی بخان !

 

واگردان به فارسی:

 

حالا دیگر پائیز است

کلاغ

تا می توانی

برای خودت بلبلی بخوان !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید