بَکَفته پالوان

بَکَفته

پالوان کی ببوستی

هر تا گُزگا زاکَم

تِه وَرجا

واز واز کُنه !

 

واگردان فارسی :

 

افتاده

پهلوان که شدی

هر بچّه قورباغه هم

جلوی ات

جَست و خیز می کند !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید