بیشتن (برشته کردن) bishtən

 صرف فعل گیلکی بیشتن

ə

¤ ماضی ساده (برشته کردم، …)

 مثبت : ببیشتم، ببیشتی، ببیشت، ببیشتیم، ببیشتین، ببیشتن

 منفی : نبیشتم، نبیشتی، نبیشت، نبیشتیم، نبیشتین، نبیشتن

———————————

¤ ماضی نقلی (برشته کرده) » ببیشته /bəbishte/

———————————

¤ ماضی بعید (برشته کرده بۊدم، …)

مثبت : ببیشته‌بؤم، ببیشته‌بی، ببیشته‌بؤ، ببیشته‌بیم، ببیشته‌بین، ببیشته‌بؤن

منفی : نبیشته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (برشته کرده باشم …)

مثبت : ببیشته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نبیشته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (برشته می‌کردم، …)

 مثبت : بیشتم، بیشتی، بیشت، بیشتیم، بیشتین، بیشتن

 منفی : نبیشتم، نبیشتی، نبیشت، نبیشتیم، نبیشتین، نبیشتن

———————————

¤ ماضی تمنایی (برشته می‌کردم …)

 مثبت : بیشته نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : بیشته ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : نبیشته نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

مثال: أخر مره بؤته بی، مۊ بیشته نأبؤم (=اگه بهم می‌گفتی، من برشته می‌کردم)

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم برشته می‌کردم، …)

مثبت : بیشته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : بیشته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم برشته می‌کنم، …)

 مثبت : بیشته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : بیشته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (برشته می‌کنم، …)

 مثبت : بیجنم، بیجنی، بیجنه، بیجنیم، بیجنین، بیجنن /bijənən/

 منفی : نبیجنم، نبیجنی، نبیجنه، نبیجنیم نبیجنین، نبیجنن

———————————

¤ مضارع التزامی (برشته کنم، …)

 مثبت : ببیجم، ببیجی، ببیجه، ببیجیم، ببیجین، ببیجن /bəbijən/

 منفی : نبیجم، نبیجی، نبیجه، نبیجنیم، نبیجنین، نبیجنن

———————————

¤ فعل امر  : ببیج (برشته کن)
¤ فعل نهی : نبیج (برشته نکن)

یک پاسخ ارائه کنید