تام بزن

واخَب نئی؟

تی همسادانه گَبه ایپچه گوش بدن

تام بزن کمتر بوگو!

 

فارسی:

متوجه نیستی؟

به حرف های همسایگان کمی گوش بسپار

سکوت کن کمتر بگو!

یک پاسخ ارائه کنید