تلفظ‌های سه واژه‌ی «شب»، «خواب» و «آب» در گویش‌های مختلف زبان گیلکی

⚡️ تلفظ‌های سه واژه‌ی «شب»، «خواب» و «آب» در گویش‌های مختلف زبان گیلکی:

بابل: شۊ (Shu)

سختسر: شؤو (Shov)

لنگرۊد: شؤ (Sho)

رشت: شب (Shab)

 

بابل: خۊ (Khu)

سختسر: خاو (Khav)

لنگرۊد: خؤ (Kho)

رشت: خاب (Khab)

 

بابل: اۊ (ou)

سختسر: آو (av)

لنگرۊد: اؤ (ow)

رشت: آب (ab)

یک پاسخ ارائه کنید