توأدأن (انداختن) Tevadan

صرف فعل گیلکی : توأدأن/ فارسی : انداختن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (انداختم …) و  ماضی استمراری (می انداختم …)

 مثبت : توأدأم (tevadam)  توأدأی  توأدأ  توأدأیم  توأدأین  توأدأن

 منفی : تنوأدأم (tenevadam)  تنوأدأی  تنوأدأ  تنوأدأیم  تنوأدأین  تنوأدأن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می انداختم …)

مثبت : توأدأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : توأدأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می انداختم …)

 مثبت : توأدأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : توأدأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : تنوأدأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی بعید (انداخته بودم …)

مثبت : توأدأ  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : تنوأدأ  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (انداخته باشم …)

مثبت : توأدأ بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

منفی : تنوأدأ بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

———————————

¤ مضارع اخباری (می اندازم …)

 مثبت : توأدنم (tevadenem)  توأدنی  توأدنه  توأدنیم  توأدنن  توأدنن

 منفی : تنوأدنم (tenevadenem)  تنوأدنی  تنوأدنه  تنوأدنیم  تنوأدنن  تنوأدنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بندازم …)

 مثبت : توأدم (tevadəm)  توأدی  توأده  توأدیم  توأدن  توأدن

 منفی : تنوأدم (tenevadəm)  تنوأدی  تنوأده  تنوأدیم  تنوأدن  تنوأدن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می اندازم …)

 مثبت : توأدأ درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : توأدأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  توأد   (بنداز)
¤ فعل نهی :  تنوأد   (ننداز)

یک پاسخ ارائه کنید