تَل ِ زیندیگی

تَلَ کؤد

مِه زیندیگی یا

چُن

قند ِ مرضَ داشتمِه

مِه ره ضرر بؤ

شیرین زیندیگی !

 

واگردان فارسی :

 

تلخ کرد

زندگی ام را

چون

مرض قند داشتم

برای ام ضرر داشت

زندگی شیرین !

 

یک پاسخ ارائه کنید