جور نایه هیچ

تَمَش دارو هَلاچین؟ جورنایه هیچ
شَل اسب و طلازین؟ جورنایه هیچ

سیاسوخته مره سورخی نچربه
پِسِ سر با عرقچین جورنایه هیچ

———————————–

برگردان فارسی

جور در نمی آید

درخت خاردار و تاب بازی با هم جور در نمی آید
اسب چلاق و زین طلا باهم جور در نمی آید.

با سیه چرده سرخی نمی آید
سر کچل با عرقچین جور در نمی آید.

یک پاسخ ارائه کنید