خاب دینه !

شب خوسه

خاب دینه

مولانا بازی ی َ دَرِه

کوجی زاکان ِ اَمرَ

صؤب ویریزه

هفتاد من کاغذ

نیویسه

بی وزن ِ مثنوی …!

 

واگردان فارسی :

 

شب می خوابد و

خواب می بیند

مولانا با بچه ها در بازی ست

صبح بر می خیزد و

هفتاد من کاغذ

مثنوی بی وزن

می نویسد …!

 

یک پاسخ ارائه کنید