خۊشتن (خشکیدن) khushtən

 صرف فعل گیلکی خۊشتن/ فارسی خشکیدن

 

¤ ماضی ساده (خشکید) » بؤخۊشت /bokhusht/

———————————

¤ ماضی نقلی (خشکیده) » بؤخۊشته /bokhushte/

———————————

¤ ماضی بعید (خشکیده بۊد) » بؤخۊشته بؤ /bokhushte bo/

———————————

¤ ماضی التزامی (خشکیده باشه) » بؤخۊشته بۊ /bokhushte bu/

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌خشکید) » خۊشت /khusht/

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌خشکید) » خۊشته نأبؤ /khushte nabo/

مثال: أخر دیرۊ آو ندأبی، گۊل خۊشته نأبؤ (=اگر دیرۊز آب نمی‌دادی، گل می‌خشکید)

———————————

¤ ماضی ملموس ( داشت می‌خشکید) » خۊشته دؤبؤ /khushte dobo/

———————————

¤ مضارع ملموس (داره می‌خشکه) » خۊشته دره /khushte dərə/

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌خشکه) » خۊشنه /khushənə/

———————————

¤ مضارع التزامی (بخشکه) » بؤخۊشه /boxushə/

یک پاسخ ارائه کنید