دأنم ایروز آیی

دأنم ایروز آیی

هم بولبول چاب چاب َ گوش َ دی

هم کور ِقوقو درد ِ دیل َ

تِه رأفا

مِه دؤنه چوم تَلَس بوکود

وَنال مِه ناجه ئن

لانتی کولا ببید !

 

واگردان فارسی :

 

می دانم روزی می آئی

هم به چهچه بلبل گوش می دهی

هم به درد دل بوف کور

به انتظار تو

چشمان ام تاول زد

مگذار آرزوهای ام

قارچ شوند

 

 

یک پاسخ ارائه کنید